The new version of the human being

By Ron van Helvoirt on Apr 23, 2021

Digital eye

Problemen met Engels? Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie.

We must become aware that artificial technologies have a great influence on our neurological thinking and acting and that it keeps us further and further away from our hearts. With ultimately disastrous consequences for humanity. Can we still turn the tide?

The current times are special times, you will have noticed. The earth is at this moment one big play with scenes where many different things are crystallizing. Hidden realities that are related to the original ability of mankind. There are an incredible number of programs running in our lives. There is so much programming, that you hardly know who or what you are anymore. Only through human consciousness these things can be seen and dealt with. It is up to you to find out what suits you. And because consciousness is more powerful, more intelligent and above all sovereign and autonomous, more consciousness may be the only solution for the survival of mankind.

The only real growth is in consciousness. You have to descend deep within yourself to do that.

We are currently witnessing the decline of spiritual faith into an unconditional faith in science. Scientism: the ideology that expects the practice of science to be the solution to all problems. Technological developments and artificial intelligence have brought us where we are today. Transhumanism and transgenderism are ideologies within this development that assume that the biological evolution of humans can be accelerated and transcended by modern technology. Technology that sees human consciousness and memory as products of the brain. Within our thinking we are very limited and think that everything can be traced back to material matter. We very easily talk from our neurological consciousness instead of from our strength. They are all distractions. Artificial techniques keep you in ignorance.

So, there is also a dangerous downside to this progress. Our thoughts and emotions are strongly influenced and controlled. Everything in order to control our free thought "mind control" and to reduce and eventually eliminate our free play. Without being aware of it, we have fallen prey to many dependencies. Dependencies that, at first glance, we do not experience as such. But let's be honest, when was the last time you spent time, energy and attention on the search for true knowledge and insights? We are locked into a program and think far too little about it. Now, more than ever, the human being is directly affected in his existence.

We cannot escape the fact that we are free prisoners.

Human hand and robot hand touching

Consciousness is in the heart and is not scientific. In other words, consciousness is not in our body. We live in a physical body that has a biological on-board computer, our brain. The brain has only a small part that is functional. You could say that the reality we perceive now is only a fragment of a gigantic amount of information that is available, which we cannot absorb. Consequently, when we try to answer questions from our minds, they come up with a summary. If, on the other hand, we try to answer the same question with our hearts, the answer will emerge from the life field.

The field of life (also called the field of creation or the primal field) is a connecting force with which all beings, including humans on earth, who are connected to it are free from the many forms of attitudes to life and beliefs that you as a human being can adopt. In this perception, the term 'god' is also used. In essence, we ourselves are divine. God is not something external, you are God. That power is always within you. When you become aware of your inner power, it is child's play to take the attention away from yourself again.

Another universe

People in the field of life carry the power within them independently and autonomously and operate from this power with each other. This means that the people who carry the power in themselves from the life field operate independently, create independently and live independently. This manifests itself by carrying one's own power of mind within them. Power of mind means that you are aware of your right to self-determination. That you are autonomous and that you are sovereign. That you perceive from that which is completely blank. So, without a point of reference from one of the many programs, but neutral. That neutral force knows no fear and no excessive love. The greater we manifest this together, the greater that force becomes, the more effect that force will have in the whole field of the earth whereby the forces that influence your body and mind negatively will disappear.

Just go with your imagination (your heart, because it is all right there) to your head, to all those traumas and impediments not from your personality but from the awareness of your life field. Then you realize that there is not something bigger outside of you and that you represent the big one, you look at your traumas from that role in your mind and they are neutralized one by one. Traumas and barriers are in fact neuro-program.

Then the new version of you is born and it is far ahead of all the nonsense that is going on right now. Your new version is a newer, more capable and complete version of you functioning at a higher frequency. Synchronize yourself with the deepest part of yourself instead of the more superficial part of yourself, the low frequency. Once you have purified your body and mind from today's program, you will experience how powerful you can be and that there is a peaceful future.

People running into the sunset

You do not have to wonder how you get here; it is already there. You are your goal; you do not need to search for your goal. You know your purpose; it is already there. You have never lost your connection with the field of life. It is there and will always be there. You have not been on the same wavelength; it has been closed to you by your fixation on other things and you are processing those changes. Start to understand it in a different way. Make more contact with the direct experience of pure love for yourself instead of previous frameworks to raise your spiritual level to the higher frequency. You do not need filters anymore. That is what you have to do.

(Nederlandse versie)

De nieuwe versie van de mens

We moeten ons ervan bewust worden, dat artificiële technologieën een grote invloed hebben op ons neurologische denken en handelen en dat het ons steeds verder weghoudt van ons hart. Met uiteindelijk desastreuze gevolgen voor de mensheid. Kunnen we het tij nog keren?

Het is een bijzondere tijd, dat zal ook jou niet ontgaan zijn. De aarde is op dit moment een groot toneelspel met scenes waar heel veel verschillende zaken zich op dit moment aan het uitkristalliseren zijn. Verborgen gehouden werkelijkheden die gerelateerd zijn aan het oorspronkelijke vermogen van de mens. Er lopen ongelofelijk veel programma’s in ons leven. Er wordt zoveel geprogrammeerd, dat je nauwelijks meer weet wie of wat je bent. Alleen door het bewustzijn van de mens kunnen deze zaken worden doorzien en aangepakt. Het is aan jou om uit te zoeken wat bij jou past. En omdat het bewustzijn machtiger, intelligenter en bovenal soeverein en autonoom is, zou meer bewustzijn weleens de enige oplossing kunnen zijn voor het voortbestaan van de mensheid.

De enige werkelijke groei is die van het bewustzijn. Je moet daarvoor diep in jezelf afdalen.

We zijn op dit moment getuige van de teloorgang van het geestelijke geloof naar een onvoorwaardelijk geloof in de wetenschap. Het sciëntisme: de ideologie die van de beoefening van de wetenschap de oplossing van alle problemen verwacht. Technologische ontwikkelingen en artificiële intelligentie hebben ons gebracht waar we nu zijn. Transhumanisme en transgenderisme zijn binnen deze ontwikkeling ideologieën die ervan uitgaan dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door moderne technologie. Technologie die het menselijk bewustzijn en geheugen ziet als producten van het brein. Binnen ons denken zijn we heel beperkt en denken we dat alles is terug te voeren naar stoffelijke materie. We zitten heel gemakkelijk vanuit ons neurologisch bewustzijn te praten in plaats van uit onze kracht. Het zijn allemaal afleidingen. Artificiële technieken houden je in onwetendheid.

Er zit dus ook een gevaarlijke keerzijde aan deze vooruitgang. Onze gedachten en emoties worden sterk beïnvloed en aangestuurd. Alles om onze vrije gedachte “mind control” te kunnen controleren en onze vrije speelruimte te verkleinen en uiteindelijk volledig op te heffen. Zonder dat we er ons bewust van zijn, zijn we ten prooi gevallen aan velerlei afhankelijkheden. Afhankelijkheden die we op het eerste gezicht helemaal niet zo beleven. Maar zeg nou eens eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst tijd, energie en aandacht besteed aan het zoeken naar ware kennis en inzichten? We zitten opgesloten in een programma en denken hier veel te weinig over na. Het is de mens die nu, meer dan ooit, rechtstreeks wordt aangetast in zijn bestaan.

We kunnen er niet omheen, dat we durven te constateren dat we vrije gevangenen zijn.

Human hand and robot hand touching

Bewustzijn zit in het hart en is niet wetenschappelijk. Met andere woorden bewustzijn zit niet in ons lichaam. We leven in een fysiek lichaam dat een biologische boordcomputer heeft, onze hersenen. De hersenen hebben maar een klein gedeelte wat functioneel is. Je zou kunnen zeggen dat de werkelijkheid die wij nu waarnemen, maar een fragment is van een gigantische hoeveelheid informatie die beschikbaar is, welke we niet tot ons kunnen nemen. Wanneer we vragen vanuit onze gedachte willen beantwoorden komen deze bijgevolg summier tot stand. Wanneer we daarentegen diezelfde vraag proberen te beantwoorden met het hart, dan komt het antwoord tevoorschijn vanuit het levensveld.

Het levensveld (ook wel scheppingsveld of oerveld genoemd) is een verbindende kracht waarmee alle wezens inclusief de mens op aarde die zich hiermee in verbinding hebben gesteld losstaan van de vele vormen van levenshoudingen en geloofsovertuigingen die je als mens kunt aannemen. In deze perceptie wordt hier ook wel de term ‘god’ aangegeven. In essentie zijn we zelf goddelijk. God is niet iets externs, jij bent god. Die kracht zit altijd in je. Als je bewust wordt van je innerlijke kracht is het kinderlijk eenvoudig om de aandacht weer bij jezelf weg te halen.

Another universe

Mensen in het levensveld dragen zelfstandig en autonoom de kracht in zich en opereren vanuit deze kracht met elkaar. Dat betekent dat de mensen die vanuit het levensveld de kracht in zich dragen, zelfstandig opereren, zelfstandig creëren en zelfstandig leven. Dit manifesteert zich door zelf een eigen gemoedskracht in zich te dragen. Gemoedskracht betekent, dat je je bewust bent van je zelfbeschikkingsrecht. Dat je autonoom bent en dat je soeverein bent. Dat jezelf waarneemt vanuit datgene wat compleet blanco is. Dus zonder een referentiepunt uit een van de vele programma’s maar neutraal. Die neutrale kracht kent geen angst en geen overdreven liefde. Hoe groter we dit samen manifesteren, hoe groter die kracht wordt, hoe meer effect die kracht gaat hebben in het hele veld van de aarde waarbij de krachten die je lichaam en geest nadelig beïnvloeden wegebben.

Ga maar eens met je voorstellingsvermogen (je hart, want daar zit het wel goed) naar je hoofd, naar al die trauma’s en belemmeringen en je doet dat niet vanuit je persoonlijkheid maar vanuit het besef van je levensveld. Als je je dan beseft dat er niet iets groters is buiten jezelf en dat jij het grote vertegenwoordigt, vanuit die rol in je mind kijkt naar je trauma's worden ze een voor een geneutraliseerd. Trauma’s en belemmeringen zijn namelijk neuroprogramma's.

Dan wordt de nieuwe versie van jou geboren en die ligt ver voor op al die onzin die op dit moment aan de gang is. Jouw nieuwe versie is een nieuwere, capabelere en complete versie van jou, functionerend op een hogere frequentie. Synchroniseer je met het diepste deel van jezelf in plaats van met het meer oppervlakkige deel van jezelf, de lagere frequentie. Als je eenmaal je lichaam en geest hebt gezuiverd van de hedendaagse programma's, zul je ervaren hoe krachtig je kunt zijn en dat er een vredige toekomst bestaat.

People running into the sunset

Je hoeft je niet af te vragen hoe je hier komt. Jij bent je doel, je hoeft jouw doel niet op te zoeken. Jij kent je doel, het is er al. Je hebt nooit je connectie met het levensveld verloren. Het is er en zal er altijd zijn. Je hebt niet op dezelfde golflengte gezeten, het is afgesloten geweest voor je door je fixatie op andere dingen en je bent die veranderingen nu aan het verwerken. Ga het begrijpen op een andere manier. Maak meer contact met de directe ervaring van pure liefde voor jezelf in plaats van met eerdere kaders om jou spirituele niveau te verhogen naar de hogere frequentie. Je hebt geen filters meer nodig. Dat is wat je te doen hebt.


I’m curious to know what my writing evokes in you. What’s your view on this subject, and what possibilities do you observe? Join the conversation and share your thoughts in the comment section below. I’d love to hear from you!

Get started today

Inspired, but no idea where to start? Explore one of our related services.

...
...

Expand the mind

Eager for more content? Continue with one of these related posts.

...
...

Join our family

Can’t find the service or space you’re looking for?
Contact us, join the movement and let’s anticipate your role within our family.

Send us a message