Spiritual poverty

By Ron van Helvoirt on May 06, 2021

Man reading a book

Photo by James Coleman on Unsplash

Problemen met Engels? Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie.

There is a spiritual warfare going on that will undeniably lead to even more spiritual poverty.

If you understand the matter, you understand everything and also the human mind. But the human mind is so complex that we actually understand very little about it.

The present materialistic model is a wrong direction in which our mind is trapped. It is therefore time for a different model of mankind and the present theory is not based on that with all these technical developments. There is a spiritual warfare going on that will undeniably lead to even more spiritual poverty. This will result in even more system thinking and even more control and fear.

For decades, the patterns of our consciousness have gradually degenerated into the consumption of superficialities, fashion images and incidents. By influencing our habits, it is decided for us what is good and what is not good, and we are happy with that. We react in the same superficial, non-structural way and thus keep the system intact. The fundamental flaw of this cycle passes us by completely. We do not see the serious problems of these fault lines.

Food on a plate

We greedily consume the latest management insights and participate in so-called master classes that show us how to build organizational forms based on anthroposophical lessons. We subscribe en masse to spiritual and transformational meetings and courses where spiritual teachers and mindfulness gurus tell us their stories. We take the language and mathematical models of colleges, universities and MBA business schools, which are full of assumptions, unconditionally as the truth. We listen to management consultants, who in a short time produce a jumble of gibberish. Trade journals have become 'Viva-like' lifestyle magazines with short, easy-to-read pieces and lots of visual material. All of these stories are tricked out and marked by a system that visibly does not work. We derive our identity from others, cars, luxury items and exotic trips. We align ourselves with mainstream thinking without giving it a second thought. We consume as if we were in a large snack bar. From the outside in, exactly as we have (unconsciously) become accustomed to. That is how we have been programmed.

I find that astonishing!

Science comes to a halt at the moment you deny that there is such a thing as a soul and that there is only objective truth. Truth does not begin with the facts. Facts are often constructing that are preceded by thoughts. If we continue to reduce everything to zero, what will be left of the human species?

The other model of man, in which our mind is completely free, is the only correct counter-reaction necessary to stop control and fear once and for all. Then we have to stop lying to ourselves and be honest with ourselves. The search for the springboard to your inner truth, your deep cosmic consciousness where you are completely free, begins with you. From inside to outside. A beautiful thought, but not everyone is so strong to actually be able and willing to face his or her own fears. It takes some courage to do so. And yet, as painful as it may feel, it starts with this. Facing your fears is the first step to controlling your mental awareness and your will. Because in the mental consciousness and our will, the emotional aura is activated and you quickly fall back into the old pattern. Surrendering to what 'is' and opening yourself to what comes in the moment, what 'is', is the only way to bypass your mental awareness.

Surfer on a wave

This creates FLOW and you create your own synchronicity. Energy that comes only from within you, from the inside out. From confidence and peace, you can then show your vulnerability. Let your light and love shine. You are then a fellow human being in the other model of the human being, who uses his spirituality to the fullest as a force for a pleasant world. A world where people live together locally. A world where the human measure is leading and transhumanism does not exist. A great transformation of our human race into complete freedom and authenticity.

Person sitting on a rock

(Nederlandse versie)

Geestelijke armoede

Er is een spirituele oorlogsvoering gaande die ontegenzeggelijk tot nog meer spirituele armoede zal leiden.

Als je de materie begrijpt, dan begrijp je alles en ook de menselijke geest. Maar die menselijke geest is zo complex dat we er eigenlijk nog maar heel weinig van snappen.

Het hedendaagse materialistische model is een foute richting waarin onze geest gevangen zit. Het is daarom de hoogste tijd voor een ander model van de mens en daar is de huidige theorie niet op gebaseerd met al die technische ontwikkelingen. Er is een spirituele oorlogsvoering gaande die ontegenzeggelijk tot nog meer spirituele armoede zal leiden. Met als gevolg nog meer systeemdenken en nog meer controle en angst.

De patronen in ons bewustzijn zijn decennia lang geleidelijk aan verworden tot het consumeren van oppervlakkigheden, modebeelden en incidenten. Door beïnvloeding van onze gewoontes, wordt voor ons bepaald wat goed is en wat niet goed is en wij vinden dat eigenlijk wel best zo. We reageren op diezelfde oppervlakkige, niet structurele wijze en zo houden we het systeem intact. De fundamentele weeffout van deze kringloop gaat helemaal aan ons voorbij. De serieuze problemen van die breuklijnen zien we niet.

Food on a plate

Hebberig consumeren we de nieuwste management inzichten en nemen we deel aan zogenaamde masterclasses die ons voorhouden hoe we organisatievormen kunnen bouwen naar antroposofische lessen. We schrijven ons massaal in voor spirituele en transformationele bijeenkomsten en cursussen waar spirituele leermeesters en mindfulness goeroes ons hun verhaal vertellen. De taal en rekenmodellen van hogescholen, universiteiten en MBA Business schools, die vol zitten met aannames, nemen we onvoorwaardelijk als dé waarheid tot ons. We luisteren naar management consultants, die in korte tijd een brei aan gebral voortbrengen. Vakbladen zijn geworden tot ‘Viva-achtige’ lifestyle magazines met korte makkelijk leesbare stukken met veel beeldmateriaal. Allemaal getrukeerde en gemarkeerde verhalen voortkomend uit een systeem wat zichtbaar niet werkt. We ontlenen onze identiteit aan andere, auto's, luxeartikelen en exotische reizen. We stemmen ons af op de gangbare denkbeelden zonder dat we hier nog langer over nadenken. We consumeren alsof we ons in een grote snackbar begeven. Van buiten naar binnen, exact zoals we er (onbewust) aan gewend zijn geraakt. Zo zijn we geprogrammeerd.

Ik vind dat verbijsterend!

De wetenschap ligt stil op het moment dat je ontkent dat er zoiets als een ziel bestaat en er enkel een objectieve waarheid is. Waarheid begint niet bij de feiten. Feiten zijn vaak constructies waaraan gedachten voorafgaan. Wanneer we alles blijven reduceren naar nul, wat blijft er dan nog over van de menselijke soort?

Het andere model van de mens, waarin onze geest volledig vrij is, is de enige juiste tegenreactie die noodzakelijk is om controle en angst definitief te stoppen. Dan moeten we wel stoppen met liegen tegen onszelf en eerlijk zijn naar onszelf. Het zoeken van de springplank naar je innerlijke waarheid, jouw diepe kosmische bewustzijn, waar je volledig vrij bent begint bij jou. Van binnen naar buiten. Een mooie gedachte, maar niet iedereen is zo sterk om daadwerkelijk zijn of haar eigen angsten onder ogen te kunnen en willen zien. Daar is enige moed voor nodig. En toch, hoe pijnlijk dit ook voelt, het begint hiermee. Je angsten onder ogen zien is de eerste stap om jouw mentale bewustzijn en jouw wil onder controle te krijgen. Want in het mentale bewustzijn en onze wil wordt het emotionele aura geactiveerd waardoor je snel vervalt in het oude patroon. Je overgeven aan dat wat ‘is’ en je open te stellen voor wat er op dat moment komt, wat er ‘is’, is de enige manier om je mentale bewustzijn te omzeilen.

Surfer on a wave

Zo ontstaat er FLOW en creëer je je eigen synchroniciteit. Energie die alleen vanuit jezelf komt, van binnen naar buiten. Vanuit vertrouwen en rust kun je dan je kwetsbaarheid tonen. Je licht en liefde laten schijnen. Je bent dan een medemens in het andere model van de mens, die zijn spiritualiteit ten volle in zet als kracht voor een aangename wereld. Een wereld waarin lokaal met elkaar wordt samengeleefd. Een wereld waar de menselijke maat leidend is en transhumanisme niet bestaat. Een grootse transformatie van ons menselijke ras in volledige vrijheid en authenticiteit.

Person sitting on a rock

I’m curious to know what my writing evokes in you. What’s your view on this subject, and what possibilities do you observe? Join the conversation and share your thoughts in the comment section below. I’d love to hear from you!

Get started today

Inspired, but no idea where to start? Explore one of our related services.

...
...

Expand the mind

Eager for more content? Continue with one of these related posts.

...
...

Join our family

Can’t find the service or space you’re looking for?
Contact us, join the movement and let’s anticipate your role within our family.

Send us a message