Inspiration for the post-corona

By Ron van Helvoirt on May 27, 2021

Eagle flying sky high

Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

Problemen met Engels? Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie.

Only an increased consciousness and inner development will help to heal the human family. It all starts in our inner world with changing feelings and a wider field of vision. Where the mind begins to rule, the heart has lost...

The current times are not easy ones. On a geopolitical level, there are some very disturbing issues at the moment and it seems that all the hotbeds in the world and the rising tensions might soon lead to a climax. The global COVID-19 virus is of minor importance in this. But how can you prepare for this? And can you prepare at all?

The inflammatory states of affairs in the world can completely erode the ground under your feet, especially for those who allow themselves to be led by negative thoughts and feelings. Occasionally I feel overwhelmed by deep despair and sometimes even depression. The increasing harshness and indifference of mankind also worries me deeply.

Pink clouds on a blue sky
Clear consciousness is like clouds passing by. Thoughts and feelings come and go and also disappear again.

The future of society depends on you and me, on our growing awareness of how to treat nature and all the people around us and all over the world with dignity. My deeper message is that we switch to a higher level on an inner level. A level where the formless clear consciousness where thoughts and feelings come and also go again.

The moment you have learned that your ratio is limited, and you recognize that you are not your thoughts and feelings, you are ready to discover something new. You are ready to stand in the world in a new way.You start to long more and more for the clear consciousness because you experience more and more that the necessary wisdom of the moment is hidden in it.

Art drawing
Born again by Jorien van Helvoirt

I have personally experienced this over the past years and experience it again and again. When I look at the world from the idea that I can fully understand the world with my mind, the world disappears because of my own thinking. For then I can no longer open myself to the mystery and everything else and the world that is hidden in other people. Only because I have switched off my clear consciousness, or rather, do not trust it enough yet. While this formless consciousness lives in everyone. That is what makes us part of the human family. Who we really are has been forgotten by industrialization and the rise of artificial intelligence.

From the moment I opened up to it and accepted that I will never fully understand what that other thing is or what that other human being is, I started to respect that other. You are different from me and I do not want to reduce you to one of the many programs of my own thinking. You will always be different and that is fine. I can only listen and look at you or nature with curiosity.

I experience daily how beautiful it is to look at things in this way. That experience needs no explanation, because then I will fall back into my old pattern of wanting to understand everything and believing I can understand everything. I am realizing on a daily basis how powerful it is to realize that knowing lies outside myself. By understanding how important clear consciousness is for me, I also know how important it will be for you. Without this important foundation, peace in the outer world is not possible.

My heart has won from my mind!

(Nederlandse versie)

Inspiratie voor de post-corona

Alléén een verhoogd bewustzijn en een innerlijke ontwikkeling zal helpen de mensheidsfamilie te helen. Het begint allemaal in onze binnenwereld met veranderende gevoelens en een ruimer blikveld. Daar waar het verstand gaat regeren heeft het hart immers verloren...

Het is geen eenvoudige tijd momenteel. Op geopolitiekniveau spelen op dit moment zeer verontrustende zaken en het lijkt erop, dat alle brandhaarden in de wereld en oplopende spanningen binnenkort weleens tot een climax zouden kunnen leiden. Het wereldwijde COVID-19 virus is hierin van ondergeschikt belang. Maar hoe kun jij je hierop voorbereiden? En kun je je hier überhaupt op voorbereiden?

De opruiende toestanden in de wereld kunnen de bodem onder je voeten volledig wegslaan, zeker voor wie zich laat leiden door negatieve gedachten en gevoelens. Ook ik word af en toe overmand door diepe wanhoop en soms komen er zelfs depressieve gedachten bij me op. De toenemende hardheid en onverschilligheid van de mens baart ook mij ernstige zorgen.

Pink clouds on a blue sky
Helder bewustzijn is zoals voorbij trekkende wolken. Gedachten en gevoelens komen op en verdwijnen ook weer.

De toekomst van de samenleving hangt af van mij en jou en van mijn en jouw groeiend bewustzijn voor een waardevolle omgang met de natuur en met alle mensen om ons heen en waar dan ook ter wereld. Mijn dieper gelegen boodschap is, dat we op innerlijk niveau de knop omzetten naar een hoger niveau. Een niveau waar het vormloze heldere bewustzijn waarin gedachten en gevoelens opkomen en ook weer gaan.

Op het moment dat jij geleerd hebt dat jouw ratio gelimiteerd is en je erkent dat jij niet jouw gedachten en gevoelens bent, ben je klaar om iets nieuws te ontdekken. Je bent klaar om op een nieuwe manier in de wereld te gaan staan. Je gaat steeds meer verlangen naar het heldere bewustzijn omdat je meer en meer ervaart dat de nodige wijsheid van het moment hierin schuil gaat.

Art drawing
Born again by Jorien van Helvoirt

Ik heb dit zelf de voorbije jaren persoonlijk ervaren en ondervind dit meer en meer. Als ik naar de wereld kijk vanuit het idee dat ik die wereld volledig kan begrijpen met mijn verstand, verdwijnt die wereld omwille van mijn eigen denken. Ik kan me dan namelijk niet meer openstellen voor het mysterie en al het andere, en de wereld die in andere mensen verscholen zit. Enkel omdat ik mijn heldere bewustzijn heb uitgeschakeld of liever gezegd, nog onvoldoende vertrouw. Terwijl dit vormloze bewustzijn in iedereen leeft. Dat maakt namelijk dat we deel zijn van de mensheidsfamilie. Wie we werkelijk zijn en vergeten zijn door de industrialisatie en opkomst van artificiële intelligentie.

Vanaf het moment dat ik mij ervoor openstelde en heb geaccepteerd dat ik nooit met mijn verstand volledig zal begrijpen wat dat andere is of wat die andere mens is, ben ik dat andere gaan respecteren. Jij bent anders dan ik en ik wil je niet reduceren tot een van de vele programma’s van mijn eigen denken. Jij zult altijd anders zijn en dat is goed. Ik kan alleen luisteren en met nieuwsgierigheid naar jou of naar de natuur kijken.

Ik ondervind dagelijks hoe mooi het is om op deze manier naar de dingen te kijken. Die ervaring heeft geen verklaring nodig, want dan verval ik weer in mijn oude patroon om alles te willen begrijpen en denken alles te kunnen begrijpen. Ik besef dagelijks hoe krachtig het is om te beseffen dat het weten buiten mijzelf ligt. Door te begrijpen hoe belangrijk helder bewustzijn voor mij is weet ik ook hoe belangrijk dit voor jou kan zijn. Zonder deze belangrijke basis is vrede in de buitenwereld niet mogelijk.

Mijn hart heeft het gewonnen van mijn verstand!


I’m curious to know what my writing evokes in you. What’s your view on this subject, and what possibilities do you observe? Join the conversation and share your thoughts in the comment section below. I’d love to hear from you!

Get started today

Inspired, but no idea where to start? Explore one of our related services.

...
...

Expand the mind

Eager for more content? Continue with one of these related posts.

...
...

Join our family

Can’t find the service or space you’re looking for?
Contact us, join the movement and let’s anticipate your role within our family.

Send us a message