And yet there is so much wisdom in children

By Ron van Helvoirt on Apr 13, 2021

Two kids hugging

Problemen met Engels? Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie.

This post is inspired by the responses on my former post about Children and Being Gifted

I developed a method for students that helped them to do structured research for their graduation thesis when, as a college teacher, I worked with what appeared to be difficult students. These students repeatedly failed to produce a good final report in order to graduate. Later, I started to recognize this group of students as gifted.

Soon I discovered that it is difficult to define giftedness. In fact, there is a great deal of controversy about what it might be. In any case, these students had special characteristics and needs that were often overlooked because they were so smart. Almost all of them were not understood, or not understood sufficiently, by teachers.

These students are the ones, equally to children, who learn non-linearly, almost more intuitively and driven by their own curiosity and motivation. This does not fit within the current education system and the need for autonomy is never understood.

Boy standing in the water

In order to understand these children and young people at all, attunement at the frequency/soul level is necessary. It is exactly this vibration that ensures that highly gifted young people can easily communicate with each other. While in other situations young people can sometimes be so "maladjusted" that they become frustrated. This does not work. As young people are getting older, fortunately more and more can be discussed and explained. Brain stress as a result of a school trauma plays a large part in this. It takes a lot of time, energy and patience to allow the brain and body to find rest, little by little. Unfortunately, most teachers do not understand this at all; they have been conditioned by the education system and gifted people are often unable to discuss their thoughts. With a mismatch as a result. And yet there is so much wisdom in children.

Stand beside them, from an equal position. That is where it all starts...only then they will flourish and grow and a wealth of information will be released.

When I became a certified coach, I started working with adults with giftedness. I help them understand their specific characteristics and concerns, so they can learn self-acceptance and create a fulfilling life.

Gradually, I became involved with young people with giftedness. And although the two groups are in a very different stage of development in their lives, there are many similarities. But whereas adults are able to seek help themselves if they get stuck, young people often do not have that choice. They are dependent on their environment and parents.

What struck me again and again was that 'that' environment knows a lot about how the brain of a highly gifted person works, but doesn't understand it. Knowing and understanding is exactly where it pinches.

Understanding is necessary to be connected at the soul level.

In my previous article, I wrote that there are few gifted people who work as coaches themselves. I can understand that all very well. It is very difficult to explain something you have known for a long time in an understandable linear way. To temper your energy and do it over and over again. It is quite tiring.

That is why I started helping parents and caregivers to understand their gifted children and why I provide tools and strategies to help these children cope with challenges such as school, intense emotions, perfectionism, underachievement, and more.

In consultations with gifted adults, I look at identifying and valuing the gifted traits and finding ways to navigate the sensitivities, intensities, career paths, relationships, and the challenges and benefits of being gifted.

(Nederlandse versie)

En toch zit er zoveel wijsheid in kinderen

Ik ontwikkelde een methode voor studenten die hun hielp om gestructureerd onderzoek te doen voor hun afstudeer thesis toen ik als hogeschool docent werkte met, naar het zich liet aanzien, lastige studenten. Het lukte deze studenten bij herhaling niet om een goed eindrapport op te leveren om te kunnen afstuderen. Later ben ik deze groep studenten als hoogbegaafd gaan herkennen.

Zoals ik al snel ontdekte, is het moeilijk om hoogbegaafdheid te definiëren. Er is namelijk een grote hoeveelheid controverse over wat het zou kunnen zijn. Deze studenten hadden in ieder geval bijzondere eigenschappen en behoeften die vaak over het hoofd gezien werden omdat ze zo slim waren. Vrijwel allemaal werden ze niet of onvoldoende begrepen door docenten.

Het zijn deze studenten, en dat geldt evengoed voor kinderen, die non-lineair bijna meer intuïtief en gedreven leren door eigen nieuwsgierigheid en motivatie. Dat past niet binnen het huidige onderwijs en de autonomie-behoefte begrijpt niemand.

Boy standing in the water

Om deze kinderen en jongeren überhaupt te kunnen begrijpen is afstemming op frequentie/ziels-niveau nodig. Precies die vibratie die ervoor zorgt, dat hoogbegaafde jongeren onderling heel makkelijk met elkaar communiceren. Terwijl in andere situaties jongeren soms zo "onaangepast" snel gefrustreerd kunnen zijn. Dan werkt het dus niet. Naar mate jongeren ouder worden, kan er gelukkig steeds meer besproken en uitgelegd worden. Stress van het brein als gevolg van een schooltrauma heeft daarin een groot aandeel. Het vraagt heel veel tijd, energie en geduld om het brein en lijf beetje bij beetje rust te laten vinden. Helaas snappen de meeste docenten hier helemaal niets van, ze zijn door het onderwijssysteem geconditioneerd en hoogbegaafden zijn zelf vaak niet in staat hun gedachte bespreekbaar te maken. Met een mismatch tot gevolg. En dat terwijl er zo veel wijsheid in kinderen zit.

Ga naast ze staan, vanuit een gelijkwaardige positie. Daar begint het mee…dan pas komen ze tot bloei en groei en komt er een schat aan informatie vrij.

Toen ik een gediplomeerd coach werd, begon ik te werken met volwassenen met hoogbegaafdheid. Ik help hen hun specifieke kenmerken en zorgen te begrijpen, zodat ze zelfacceptatie leren en een vervullend leven kunnen creëren.

Gaandeweg ben ik betrokken geraakt bij jongeren met hoogbegaafdheid. En hoewel de twee groepen in een hele andere ontwikkeling van hun leven zijn, zijn er ook heel veel overeenkomsten. Maar daar waar volwassen zelf in staat zijn hulp te zoeken als ze vastlopen, is die keuze er voor jongeren vaak niet. Zij zijn afhankelijk van hun omgeving en ouders.

Wat mij steeds opnieuw opviel was, dat ‘die’ omgeving veel weet van de werking van het brein van een hoogbegaafde maar veel niet begrijpt. Weten en begrijpen is precies waar het knelt.

Begrijpen is nodig om verbonden te zijn op ziels-niveau.

In mijn voorgaande artikel schreef ik, dat er maar weinig hoogbegaafden zijn die zelf als coach werken. Dat begrijp ik maar al te goed. Het is maar wat lastig om iets wat je al lang weet, op een begrijpelijke lineaire manier uit te leggen. Je energie te temperen en steeds opnieuw. Dat is best vermoeiend.

Ik ben daarom gestart met het helpen van ouders en begeleiders hun hoogbegaafde kinderen te begrijpen en ik geef middelen en strategieën om deze kinderen te helpen om te gaan met uitdagingen zoals schoolgaan, intense emoties, perfectionisme, onderpresteren, en meer.

Bij consulten met hoogbegaafde volwassenen kijk ik naar het identificeren en waarderen van de hoogbegaafde eigenschappen en naar manieren om te navigeren door de gevoeligheden, intensiteiten, carrièrepaden, relaties en de uitdagingen en voordelen van het hoogbegaafd zijn.


I’m curious to know what my writing evokes in you. What’s your view on this subject, and what possibilities do you observe? Join the conversation and share your thoughts in the comment section below. I’d love to hear from you!

Get started today

Inspired, but no idea where to start? Explore one of our related services.

...
...

Expand the mind

Eager for more content? Continue with one of these related posts.

...
...

Join our family

Can’t find the service or space you’re looking for?
Contact us, join the movement and let’s anticipate your role within our family.

Send us a message